maandag 1 augustus 2016

Systeemgerichte contractbeheersing: Alles zelf blijven doen is geen optie


Op 21 juni was er bij de RAFEB een bijeenkomst van het Leernetwerk Contractmanagement. Dit keer presenteerden Joost Jansen en Hans van der Horst van Rijkswaterstaat  het onderwerp Systeemgerichte ContractBeheersing  (SCB). Deze methodiek wordt al sinds 2003 bij Rijkswaterstaat toegepast.

Het uitgangspunt van SCB is om opdrachtnemers een passende verantwoordelijkheid te geven. Zij bewaken de te leveren kwaliteit van het geleverde product middels hun eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem moet gecertificeerd zijn door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. Ook moet worden aangetoond dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan.


Rijkswaterstaat (maar ook het Rijksvastgoedbedrijf) past vervolgens SCB toe om dit te toetsen. Rijkswaterstaat voert risicogestuurd toetsen uit en zet hierbij gecertificeerde (lead-)auditors in, die zich kunnen laten bijstaan door specialisten in de te toetsen materie onder het motto ‘High trust, high penalty’. SCB is, met zijn mix van systeem-, proces- en producttoetsen,  bij Rijkswaterstaat de volledige en enige vorm van contractbeheersing voor de contracten. Voor elke toets geldt dat deze wordt uitgevoerd op basis van informatie uit het risicodossier en resultaten van eerdere relevante toetsen. Het wordt toegepast bij Werken (UAV-GC), maar ook bij ingenieursdiensten, waar de ARVODI van toepassing is. Dat laatste betekent dat ook andere diensten gebruik kunnen maken van deze methodiek.


Het belangrijkste element van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer is dat hij zelf zijn processen beschrijft, risico’s beheerst, tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert. De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de cirkel van Deming (plan-do-check-act) werkt op zijn project. Een aantal aanwezigen zag hierbij een gelijkenis  met Best Value Procurement. De opdrachtgever kiest bewust voor beheersing op afstand waarbij er minimale bemoeienis is met het te realiseren product en met de invulling van het project- en kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer.


https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/kwaliteitsmanagement/kwaliteitsmanagementsysteem


Als ludieke afsluiting  werd daarna het SCB-spel gespeeld. Dat bleek een uitstekende manier om al deze theorie te verwerken. Wil je meer weten over SCB? Klik dan op deze links: